Sie 24 2017

OGŁOSZENIE

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  lata 2017 i 2018

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku uwzględniając zapisy  art. 66 ust. 5 Ustawy o rachunkowości zaprasza do złożenia ofert na zbadanie sprawozdania  finansowego   za lata   2017 i 2018.

Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2016 wykazuje:

  1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 99,24.
  2. Sumę aktywów bilansu 47 696 500,19 zł.
  3. Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 14 889 745,32 zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając terminy  jego zakończenia na:

1/ za rok 2017 do  09.03.2018 roku

2/ za rok 2018 do  11.03.2019 roku

Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:

– informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

– kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

– udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek ( w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata, cenę brutto w złotych polskich ( kwota netto + podatek VAT) za każde z badanych sprawozdań finansowych oddzielnie to jest łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty ( m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności.

– termin wykonania badania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 30  sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 ( decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu PORD w Gdańsku).