Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i wykładowców

W KURSIE MOŻE UCZESTNICZYĆ OSOBA, KTÓRA:

1. Posiada prawo jazdy:

 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

3. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

CZAS TRWANIA KURSU (kat. B): 

TEORIA PRAKTYKA
130 godz. 85 godz.
w tym 5 godzin w ODTJ Autodrom Pomorze

CENA KURSU:

dla kandydatów na INSTRUKTORÓW dla kandydatów  WYKŁADOWCÓW
2990 zł 1800 zł
w cenie m.in. materiały dydaktyczne, napoje gorące, egzamin końcowy

Dla kandydatów na instruktorów: 2990,00 zł.

Dla kandydatów na wykładowców: 1800,00 zł

Termin rozpoczęcia:
6.04.2019 r.  
(kurs odbywa się w weekendy oraz niektóre piątki po południu)

  58 300 15 45,  514 059 513

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (DZ.U.2016.1791)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (DZ.U.2016.280)