Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 roku ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

https://www.pord.pl

https://www.autodrompomorze.pl

https://www.sklep.autodrompomorze.pl

https://www.bip.pord.pl

 

Data publikacji stron internetowych:

https://www.pord.pl  29.09.2016 r.

https://www.autodrompomorze.pl   22.09.2016

https://www.sklep.autodrompomorze.pl  26.11.2020

https://www.bip.pord.pl   30.12.2014

 

Data ostatniej aktualizacji:

https://www.pord.pl  26.02.2021

https://www.autodrompomorze.pl   18.03.2021

https://www.sklep.autodrompomorze.pl  26.11.2020

https://www.bip.pord.pl   29.03.2021

 

Deklarację sporządzono 29.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku dokłada wszelkich starań w poprawie  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Status dostępności

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności zaistniałych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej wymienionych poniżej:

 • materiału audio i video nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentów mogą zawierać nieprawidłowe opisy
 • dokumenty tekstowe mogą zawierać nieopisane elementy graficzne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak nagrań treści w polskim języku migowym (PJM)
 • brak aplikacji mobilnych

 

Ułatwienia na stronach internetowych:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i czerwone litery)
 • możliwość powiększenia liter na stronach
 • mapa serwisu, która pomaga zorientować się w strukturze witryny, nawigować po jej poszczególnych elementach oraz znaleźć potrzebne treści
 • tekst odczytywalny maszynowo
 • na stronach można poruszać się za pomocą klawiatury
 • informacje podane są w tekście łatwym do czytania

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z sekretariatem PORD drogą mailową: pord@pord.pl lub telefonicznie (58) 300 15 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawdo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA 

 

Status dostępności

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy (mailowo lub telefonicznie).

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku nie posiada pętli indukcyjnych i innych urządzeń technicznych wspomagających słyszenie. W budynku wszystkie informacje przedstawione są w postaci wizualnej – nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a , ani oznaczeń kontrastowych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W przypadku obsługi osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się istnieje możliwość wsparcia innej osoby i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Status dostępności

Poniżej zamieszczono wykaz budynków Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku wraz z opisem ich dostępności architektonicznej.

 

 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
 • budynek dwukondygnacyjny (budynek A)
 • główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych – do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd zabezpieczone barierkami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie
 • portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
 • na parterze hol główny, płaski (strefa informacji i poczekalni) – aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód
 • na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych (Biuro Obsługi Egzaminów, sale egzaminacyjne, sale szkoleniowe)
 • na poziomie parteru znajduje się toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • brak możliwości wejścia na kondygnację wyższą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariera w postaci schodów (brak windy)
 • na piętrze budynku (dyrekcja i administracja PORD) znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • przy wejściu głównym do budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami pionowymi i poziomymi

 

 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Oddział Gdynia ul. Opata Hackiego 10A, 81-213 Gdynia

 

 • budynek jednokondygnacyjny (parterowy)
 • główne wejście do budynku z poziomu terenu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych – przy wejściu głównym znajduje się podjazd zabezpieczony barierkami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie
 • na parterze korytarz obszerny, płaski
 • na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych (Biuro Obsługi Egzaminów, sala egzaminacyjna)
 • na poziomie parteru znajduje się toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • przy wejściu głównym do budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami pionowymi i poziomymi

 

 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Oddział Chojnice ul. Gdańska 110e, 89-620 Chojnice

 

 • budynek jednokondygnacyjny (parterowy)
 • główne wejście do budynku z poziomu terenu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie
 • na parterze korytarz obszerny, płaski
 • na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych (Biuro Obsługi Egzaminów, sala egzaminacyjna)
 • na poziomie parteru znajduje się toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • przy wejściu głównym do budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami pionowymi i poziomymi

 

 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Autodrom Pomorze ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki

 

 • budynek jednokondygnacyjny (parterowy)
 • główne wejście do budynku z poziomu terenu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie
 • na parterze korytarz obszerny, płaski
 • na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych (Biuro Obsługi Klienta, sale szkoleniowe)
 • na poziomie parteru znajduje się toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • przy wejściu głównym do budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami pionowymi i poziomymi
 • ośrodek posiada mobilne podjazdy wykorzystywane jedynie dla dostępności na plac manewrowy (szkoleniowy) umożliwiające zjazd z krawężników chodników na plac manewrowy w dowolnie wybranym miejscu – w zależności od miejsca parkowania pojazdu szkoleniowego