Kurs uzupełniający dla instruktorów

Szkolenie uzupełniające dla instruktorów nauki jazdy posiadających uprawnienia instruktora kat. B   58 300 15 45,  514 059 513  

W KURSIE MOŻE UCZESTNICZYĆ OSOBA, KTÓRA:

1. Posiada prawo jazdy:

  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
  • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

3. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

CZAS TRWANIA KURSU:

KATEGORIA TEORIA PRAKTYKA
A 6 godz. * 65 godz. *
BE, C 6 godz. * 85 godz. *
CE 6 godz. * 70 godz. *
D 6 godz. * 80 godz. *
T 4 godz. 80 godz. 
  * w tym 2 godziny w ODTJ Autodrom Pomorze * w tym 5 godzin w ODTJ Autodrom Pomorze

CENA KURSU:  

KATEGORIA CENA
A 2100 zł
BE, C 2360 zł
CE 2132 zł
D 2400 zł
T 1800 zł

  TERMIN ROZPOCZĘCIA:

Kat. C, C+E 25.02.2023 r.

  58 300 15 45,  514 059 513

Karta zgłoszeniowa (do pobrania) – wypełnioną kartę prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl. Pozostałe dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty należy przedstawić w dziale szkoleń w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

UWAGA:  Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie minimum 50% opłaty za kurs. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.