Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zapisać się na egzamin?

 

W celu zapisania się na egzamin państwowy można:

 • Skorzystać z zapisów przez internet za pośrednictwem portalu INFOCAR, gdzie po zalogowaniu się można wybrać i opłacić termin egzaminu. Po dokonaniu rezerwacji terminu system przekieruje na stronę płatności (link do serwisu INFO-CAR).
 • Zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Egzaminów z wymaganymi dokumentami (link do strony opisującej wymagane dokumenty) i osobiście ustalić termin egzaminu. Do biura należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty za egzamin w formie papierowej lub skorzystać z możliwości zapłacenia kartą lub gotówką (odliczoną kwotą) na miejscu.

 


 

2. Dokonałam rezerwacji terminu on-line. Kiedy dostanę potwierdzenie zapisu?

 

Wszelkie zlecenia w systemie INFO-CAR realizowane są w godzinach pracy Biura Obsługi Egzaminów, według kolejności zgłoszeń.  Zlecone rezerwacje mogą być zatwierdzone przez pracownika PORD po zaksięgowaniu opłaty za egzamin.

 


 

3. Jakie dokumenty wymagane są przy zapisie na egzamin?

 

Lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.

 


 

4. Co należy mieć ze sobą podczas egzaminu państwowego?

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 •  dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1); Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2659
 •  kartę pobytu;
 •  paszport lub inny dokument podróży;
 •  tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 •  polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 •  zgodę na pobyt tolerowany;
 •  dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

 

Dodatkowo, kandydat, u którego w orzeczeniu lekarskim lekarz orzecznik wpisał kod ograniczenia zdrowotnego zobowiązany jest stawić się na egzamin zgodnie z wpisem w orzeczeniu np. kod 01.01 – wymagane okulary, kod 01.06 -wymagane okulary lub soczewki kontaktowe. Brak spełnienia wymagań wynikających z orzeczenia lekarskiego skutkuje nieprzyjęciem na egzamin.

Przystępując do egzaminu praktycznego należy mieć/znać swój numer ewidencyjny. Numer ten znajduje się na zaświadczeniu z terminem egzaminu wydawanym przy zapisie na egzamin. Jeśli osoba zapisywała się on-line, zaświadczenie jest do pobrania w systemie INFOCAR.

 


 

5. Jak wygląda procedura zmiany/rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu?

 

Termin egzaminu można zmienić lub z niego zrezygnować nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą egzaminu. Termin 2 dni roboczych oblicza się bez uwzględnienia soboty i niedzieli, nie uwzględnia się również dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie (zgodnie z art. 57  § 1 kpa, art. 57  § 4 kpa).

 

 • W przypadku, gdy termin wyznaczony był w Biurze Obsługi Egzaminów:

W celu zmiany terminu egzaminu należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Egzaminów.

Jeżeli osoba nie może zgłosić się osobiście, można zgłosić rezygnację z terminu wysyłając wniosek faxem lub mailem (mailem lub faxem można dokonać jedynie rezygnacji z terminu).  Po otrzymaniu maila z rezygnacją, Pracownik PORD wyśle wiadomość zwrotną z informacją o rozpatrzeniu rezygnacji. Po zaakceptowaniu rezygnacji nowy termin można umówić on-line lub w Biurze Obsługi Egzaminów na podstawie opłaty, która pozostała po rezygnacji.

 

 • W przypadku, gdy termin wyznaczony był przez internet za pośrednictwem serwisu INFO-CAR:

Anulowanie wyznaczonego terminu egzaminu należy zlecić w systemie INFOCAR. Po zaakceptowaniu anulowania przez Pracownika PORD, który robi to w godzinach pracy biura, będzie można zarezerwować nowy termin, zaznaczając przy płatności, że opłata jest na saldzie.

 

Jeżeli do egzaminu jest mniej niż 2 dni robocze i rezygnacja z terminu podyktowana jest sytuacją losową, można złożyć/przesłać Wniosek o skrócenie 2 dniowego terminu ustawowo wyznaczonego na poinformowanie ośrodka egzaminacyjnego o nieobecności na egzaminie. Wniosek musi być udokumentowany.

 

Ważne, aby nieobecność na egzaminie zgłosić przed planowaną godziną egzaminu.

Gdańsk: fax: 58-300-15-18,  boe@pord.pl
Gdynia: fax 58 620- 17-16 wew.111, gdynia@pord.pl
Chojnice: boe.gch@pord.pl

 


 

6. Chcę przystąpić do egzaminu w innym ośrodku egzaminowania. Jak mogę zrezygnować ze zdawania w PORD?

 

W celu udostepnienia przez PORD numeru PKK należy złożyć/przesłać do PORD Wniosek o udostepnienie PKK innym ośrodkom egzaminowania. Dopuszcza się też przesłanie wniosku bez naszego druku w formie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie dane.

 


 

7. Dwukrotnie zapłaciłam/łem za egzamin. Co zrobić, żeby odzyskać pieniądze?

 

Jeżeli na saldzie figuruje nadpłata można na jej podstawie wyznaczyć nowy termin egzaminu (na miejscu w biurze lub on-line zaznaczając przy płatności opcję, że na saldzie są wolne środki).

Można także ubiegać się o zwrot. W celu uzyskania zwrotu nadpłaty należy przesłać do nas wniosek o zwrot opłaty. Wypełniony i podpisany wniosek można wysłać na maila. Ważne, aby wniosek o zwrot był własnoręcznie podpisany.

 


 

8. Robiłem/am kurs kilka lat temu. Teraz chcę ponownie przystąpić do egzaminu. Co zrobić?

 

Po roku od ostatniego egzaminu, jeżeli kandydat na kierowcę się nie zgłasza do ośrodka, PORD ma obowiązek odesłania numeru PKK do urzędu, który wydał nr PKK. W celu aktualizacji numeru PKK należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji.

Jeżeli kandydat na kierowcę ukończył kurs w latach, kiedy nie było jeszcze PKK, należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji z wnioskiem o wydanie PKK na podstawie dokumentów sprzed lat. Ważne, aby jasno zaznaczyć, że w przeszłości kurs został odbyty, i żeby fakt ten został wprowadzony do wydawanego PKK.

 


 

9. Czy moja teoria jest jeszcze ważna?

 

Na podstawie obowiązujących przepisów egzamin teoretyczny zdany po 24. 02. 2014 r. ważny jest bezterminowo (dot. kandydatów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy danej kategorii).

Egzamin teoretyczny zdany przed 24. 02. 2014 r. ważny był przez 6 miesięcy od daty uzyskania wyniku pozytywnego.

 


 

10. Jestem obcokrajowcem. Czy do egzaminu można przystąpić w innym języku niż polski?

 

Tak, oczywiście.

 

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest na komputerze i mamy następujące języki do wyboru:

 • j. polski (wszystkie kategorie prawa jazdy),
 • j. angielski (wszystkie kategorie prawa jazdy),
 • j. niemiecki (wszystkie kategorie prawa jazdy),
 • j. ukraiński (tylko kategoria B prawa jazdy).

Przy zapisie poprzez portal INFOCAR należy wybrać język egzaminu teoretycznego (domyślny jest polski).  Przy zapisie w Biurze Obsługi Egzaminów należy nam zgłosić, że kandydat na kierowcę chce podejść do egzaminu w języku innym niż polski.

 

Egzamin praktyczny

Na egzamin praktyczny kandydat we własnym zakresie musi zapewnić tłumacza przysięgłego oraz zgłosić jego udział w egzaminie do Biura Obsługi Egzaminów nie później niż na dwa dni robocze przed egzaminem (można zrobić to mailowo). Należy podać imię, nazwisko oraz numer certyfikatu (legitymacji) tłumacza. Oczywiście podczas egzaminu tłumacz musi mieć ze sobą dokument potwierdzający uprawnienia.

 

Egzamin na kwalifikację

Wybór języka należy zgłosić przy zapisie na egzamin.

Kat. C – mamy cztery języki do wyboru: j. polski, j. angielski, j. ukraiński, j. rosyjski
Kat. D – mamy cztery języki do wyboru: j. polski, j. angielski, j. ukraiński, j. rosyjski