Rozszerzenie uprawnień dla egzaminatorów

– kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia – w zakresie kategorii A, C, D

 INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Tel. (+58) 300 15 52 lub 300 15 35
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232)

 

 DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

  • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat,
  • posiadan kategorię prawa jazdy, o którą chce rozszerzyć uprawnienia, przez okres co najmniej 1 roku.

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

  1. kartę zgłoszeniową (do pobrania),
  2. informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
  4. kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy,
  5. zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do szkolenia w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy,
  6. dowód uiszczenia opłaty za szkolenie,
  7. kserokopia dowodu osobistego,
  8. czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie.

 

 CZAS TRWANIA KURSU

około 3 miesiące

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00
(z wyjątkiem przypadających świąt)

 

 KOSZT KURSU

1 800 zł

 

 PLANOWANY TERMIN KURSU

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów: przyjmujemy zgłoszenia
Do pobrania: karta zgłoszeniowa

Informacja: 58 300 15 52 lub 300 15 35

 

 PROGRAM KURSU

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 46, praktycznych: około 15

Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy – technika kierowania i obsługa pojazdu 20 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 20 godzin
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 6 godzin – ust. 2 pkt 7 lit. b-d rozporządzenia,

4 godziny – ust. 2 pkt 7 lit. e i f rozporządzenia

Technika i taktyka jazdy 2 godziny 5 godzin