Rozszerzenie uprawnień dla egzaminatorów

– kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia – w zakresie kategorii A, C, D

58 300 15 45 lub 300 15 33

DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

  • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat,
  • posiada kategorię prawa jazdy, o którą chce rozszerzyć uprawnienia, przez okres co najmniej 1 roku.

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

  1. kartę zgłoszeniową (do pobrania),
  2. informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
  4. prawo jazdy (do wglądu) – wymagane posiadanie od co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz od co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem,
  5. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
  6. dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.

CZAS TRWANIA KURSU

około 2 miesiące

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.00-15.00
(z wyjątkiem przypadających świąt)

CENA KURSU

1 800 zł

 PLANOWANY TERMIN KURSU

Kurs dodatkowy dla kandydatów na egzaminatorów

początek października 2022

Do pobrania: karta zgłoszeniowa

Informacja: 58 300 15 45 lub 58 300 15 33

PROGRAM KURSU

Liczba godzin zajęć: 46 teoretycznych, około 30 praktycznych.
Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy – technika kierowania i obsługa pojazdu 20 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 20 godzin
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 4 godziny – pokaz oraz symulacja przeprowadzenia egzaminu praktycznego

obserwacje 10 egzaminów praktycznych

przeprowadzenie 10 egzaminów praktycznych

Technika i taktyka jazdy 2 godziny 5 godzin

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206)
  • Art. 58 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 341 z 2019 r.)