Przewóz towarów niebezp. (kurs ADR)

DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (KURS ADR)

INFORMACJE, ZAPISY:

Tel. 514 059 513,  58 300 15 45

WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. ukończone 21 lat
  2. posiadanie prawa jazdy

Płatność za szkolenie: przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 lub na miejscu (kartą, gotówką)

W dniu rozpoczęcia szkolenia prosimy posiadać:

  1. prawo jazdy – do wglądu
  2. kolorową fotografię (jak do prawa jazdy: o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, na jasnym tle, przedstawiającą osobę patrzącą na wprost, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia szkolenia)
  3. formularz zgłoszeniowy (do pobrania w Dziale Szkoleń)

Uwaga! Przedłożenie zdjęcia oraz posiadanie prawa jazdy jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

PLANOWANE TERMINY KURSÓW (kurs podstawowy + dla chętnych cysterny):

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

10-14.01.2022

25-29.04.2022

 

24-28.10.2022

14-18.02.2022

23-27.05.2022

 

5-9.12.2022

14-18.03.2022

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Rodzaj kursu Kurs podstawowy ADR Kursy specjalistyczne ADR
(dla osób po kursie podstawowym)
przewóz w cysternach klasa 1
(wybuchowe)
klasa 7
(promieniotwórcze)
Czas trwania kursu ADR 18 godzin 13 godzin 8 godzin 8 godzin
+ dodatkowa godzina na każde 5 osób
Koszt kursu 550 zł 360 zł 250 zł 250 zł

u nas pierwszy egzamin oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Egzamin poprawkowy 75 zł – zapraszamy również osoby z innych ośrodków (egzamin można zdawać w ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia).

Najbliższy termin kursu

24-26.10

egzamin 26.10

27-28.10

egzamin 28.10

zbieramy

chętnych

zbieramy

chętnych

Informacje, zapisy 514 059 513,  58 300 15 45
szkolenia@pord.pl lub poprzez zapisy on-line

Kurs specjalistyczny ważny jest przez okres ważności kursu podstawowego.

Szkolenia przeprowadzają Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Stosujemy sprawdzony system nauczania (w okresie styczeń – sierpień 2022 ponad 95% naszych kursantów zdało egzamin w pierwszym podejściu). 

Kurs podstawowy ADR uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR a ich ważność kończy się wraz z upływem ważności kursu podstawowego.

Podstawa prawna:
Umowa ADR (Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. – Dz.  U. z 2019 r. poz. 769),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tekst jednolity Dz. U. 683 z 2018 r.)

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.