Zmiana terminu egzaminu

W momencie kiedy wyznaczony termin egzaminu nie dopowiada, można dokonać zmiany tego terminu nie później  niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Termin dwóch dni roboczych oblicza się bez uwzględnienia soboty i niedzieli, nie uwzględnia się również dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa dni bez soboty i niedzieli).

Zmianę terminu należy zgłosić osobiście do Biura Obsługi Egzaminów lub wysłać  pismo z rezygnacją faxem lub mailem.

Druk zmiany/rezygnacji:  do pobrania.


Faxem lub mailem można dokonać wyłącznie rezygnacji.


W sytuacji kiedy nie jest zachowany termin 2 dni roboczych,  dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu 2 dni roboczych.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek  o skrócenie  terminu, wyznaczonego ustawowo, na  poinformowanie PORD w Gdańsku o nieprzystąpieniu do egzaminu z przyczyn losowych.

Druk do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć udokumentowanie zaistniałej sytuacji losowej –np. kserokopia  dokumentu .

Brak udokumentowania wniosku skutkuje wydaniem decyzji negatywnej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

§ 11.4   Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia ( UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

§11.6  W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, , o którym mowa w ust.4.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa: Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Zgodnie z art. 57 § 4  kpa: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.