Egzamin na wskazanym pojeździe OSK

Wyznaczenie terminu egzaminu

 

W celu zapisania się na egzamin na wskazanym pojeździe OSK kandydat na kierowcę lub osoba upoważniona każdorazowo składa w Biurze Obsługi Egzaminów:
Wniosek kandydata na kierowcę i oświadczenie OSK w sprawie podstawienia pojazdu na część praktyczną egzaminu państwowego (dot. wszystkich kat.) [pobierz],

 

 

Rezygnacja z terminu egzaminu

 

W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia egzaminu praktycznego wyznaczonym pojazdem OSK ww. osoba składa:
Wniosek o rezygnację z przeprowadzenia egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem OSK (dot. wszystkich kat.) [pobierz].
Ważne! Wniosek należy złożyć nie później niż 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

 

 

Podstawienie pojazdu przez OSK

 

Wjazd pojazdów OSK odbywa się bramą pracowniczą w rejonie wyznaczonych miejsc, po wcześniejszym zgłoszeniu bramofonem, w dniu egzaminu minimum 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

Przedstawiciel OSK podstawiający pojazd zgłasza się do pracownika Technicznej Obsługi przekazując kluczyki i dokumenty pojazdu, wkłada nośnik danych do urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego oraz włącza i zabezpiecza to urządzenie uniemożliwiając ingerencję osób w zapis na nośniku danych.

 

Pracownik Technicznej Obsługi sprawdza posiadanie aktualnych badań technicznych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym i ważność ubezpieczenia OC pojazdu. Po sprawdzeniu sprawności pojazdu, w obecności przedstawiciela OSK, sporządza Protokół przekazania pojazdu (I-01/P4-PR2-F2), który zostaje podpisany przez przedstawiciela OSK (zdający) oraz pracownika Technicznej Obsługi (przyjmujący).

 

 

Zabezpieczenie nośnika danych

 

Przy odbiorze pojazdu przedstawiciel OSK przekazuje nośnik danych z zapisem przebiegu egzaminu praktycznego pracownikowi Technicznej Obsługi.

 

Pracownik Technicznej Obsługi umieszcza ww. nośnik danych w bezpiecznej kopercie oraz opisuje ją w celu identyfikacji nośnika (data egzaminu, nr. rejestracyjny pojazdu).

 

Pracownik Technicznej Obsługi przekazuje przedstawicielowi OSK odcinek z bezpiecznej koperty, w której zabezpieczony został nośnik z nagranym egzaminem.

 

Zapis na informatycznym nośniku danych pozostaje w dyspozycji PORD 30 dni.

 

 

Zwrot pojazdu i nośnika danych

 

W celu odbioru nośnika pozbawionego zapisu przebiegu egzaminu przedstawiciel OSK zgłasza się do BOE z odcinkiem bezpiecznej koperty. Odbiór nośnika potwierdzony jest podpisem pracownika BOE oraz przedstawiciela OSK w Rejestrze przekazanych kart (I-01/P4-PR2-F4).

 

Pracownik Technicznej Obsługi po zakończonym egzaminie sporządza Protokół przekazania pojazdu (I-01/P4-PR2-F2), który zostaje podpisany przez przedstawiciela OSK (przyjmujący) oraz pracownika Technicznej Obsługi (zdający).

 

BOE zwraca nośnik danych pozbawiony zapisu przebiegu egzaminu za pokwitowaniem przedstawicielowi OSK.

 

Zgodnie z art. 53.4a. – art. 54b. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 18 maja 2017 r. poz. 978 z poźn. zm.)