Kandydaci na egzaminatorów

 INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Tel. (+58) 300 15 52 lub 300 15 35
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232)

 

 DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
 • Regulamin (do pobrania),
 • karta zgłoszeniowa (do pobrania),

Dokumenty, które należy przedstawić (do wglądu) aby rozpocząć szkolenie:

 1. potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 2. prawo jazdy,
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 5. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

 

 CZAS TRWANIA KURSU

około 3 miesiące

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00
(z wyjątkiem przypadających świąt)

 KOSZT KURSU

3 750 zł na kat. B
(możliwość płacenia w dwóch ratach)
Opłata za egzamin: 100

 

 PLANOWANY TERMIN KURSU

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów: zbieramy chętnych
Do pobrania: karta zgłoszeniowa

Warsztaty dla egzaminatorów: 14-16.12.2018
Do pobrania: Karta zgłoszeniowa (warsztaty)

Informacja: 58 300 15 52, 300 15 35 lub 514 059 513

 

 PROGRAM KURSU

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem odpowiednio do rodzaju uprawnień o jakie się ubiega.

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 154, praktycznych: 15 oraz dodatkowo:

 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Regulamin (do pobrania),

Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
20 godzin
20 godzin
20 godzin


Przepisy ruchu drogowego 30 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 godziny
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 6 godzin – ust. 2 pkt 7 lit. b-d rozporządzenia,

4 godziny – ust. 2 pkt 7 lit. e i f rozporządzenia

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Technika i taktyka jazdy w ODTJ 2 godziny 5 godzin