Kandydaci na egzaminatorów

 INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Tel. (+58) 300 15 52 lub 300 15 35
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232)

 

 DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 • posiada średnie wykształcenie,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
 • Regulamin (do pobrania),
 • karta zgłoszeniowa (do pobrania),

Dokumenty, które należy przedstawić do wglądu aby zapisać się na kurs:

 1. kserokopia świadectwa szkolnego,
 2. kserokopia prawa jazdy,
 3. orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 5. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

 

 CZAS TRWANIA KURSU

około 3 miesiące

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00
(z wyjątkiem przypadających świąt)

 KOSZT KURSU

3 750 zł na kat. B
(możliwość płacenia w dwóch ratach)
Opłata za egzamin: 100

 

 PLANOWANY TERMIN KURSU

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów: 08 września 2018 r.
Do pobrania: karta zgłoszeniowa

Rozszerzenie uprawnień: Zbieramy chętnych

Warsztaty dla egzaminatorów: przyjmujemy  zgłoszenia
Do pobrania: Karta zgłoszeniowa (warsztaty)

Informacja: 58 300 15 52, 300 15 35 lub 514 059 513

 

 PROGRAM KURSU

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem odpowiednio do rodzaju uprawnień o jakie się ubiega.

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 154, praktycznych: około 30

Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
20 godzin
20 godzin
20 godzin


Prawo o ruchu drogowym 30 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 godziny
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 6 godzin – ust. 2 pkt 7 lit. b-d rozporządzenia,

4 godziny – ust. 2 pkt 7 lit. e i f rozporządzenia

do 12 godzin – ust. 2 pkt 7 lit. g rozporządzenia

Technika i taktyka jazdy 2 godziny 5 godzin