Kandydaci na egzaminatorów

   Zadzwoń: 58 300 15 45 lub 514 059 513

  Najbliższy kurs: 7 kwietnia 2024 r.

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Podczas kursu kandydaci na egzaminatorów pogłębią i zaktualizują posiadaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, poszerzą swoje kompetencje z psychologii transportu czy  techniki kierowania. Kurs, dzięki zdobyciu nowych umiejętności, jest realną szansą na zmianę branży.

 

Na kurs może się zapisać osoba, która:

 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

Co jest celem kursu?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze egzaminatora, a także gruntowne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako egzaminator. Część zajęć ma charakter warsztatowy.  W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące wydarzyć się w czasie pracy zawodowej.

 

Ile trwa kurs na egzaminatora?

Kurs trwa około trzech miesięcy. Zajęcia realizowane są w soboty, niedziele i niektóre piątki po południu.

Zajęcia, zgodnie z rozporządzeniem, obejmują:

 • 154 godzin zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych (w tym 5 godzin z techniki i taktyki jazdy w ODTJ Autodrom Pomorze)

oraz dodatkowo:

 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

 

Program

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
20 godzin
20 godzin
20 godzin


Przepisy ruchu drogowego 30 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 godziny
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 10 godzin – pokaz przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, symulacja egzaminu teoretycznego oraz praktycznego

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Technika i taktyka jazdy w ODTJ 2 godziny 5 godzin

 

 

Egzamin

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Weryfikacyjną.

Egzamin dla kandydatów na egzaminatora składa się z:

 • części teoretycznej – zawierającej zestaw 20 pytań testowych, trwającej 30 minut. Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 85% pytań testowych;
 • części praktycznej –  obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce egzaminowania,
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu.

 

Termin kursu

7 kwietnia 2024 r.

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 514-059-513 lub 58 300-15-45
szkolenia@pord.pl

Przyszłych kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Kartę prosimy odesłać na adres szkolenia@pord.pl. Pozostałe dokumenty należy przedstawić w dziale szkoleń (do wglądu) najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Cena
4 100 zł na kat. B (możliwość płatności w dwóch ratach)
Uwaga! Od 8 kwietnia następuje zmiana ceny na 4500 zł. Ta edycja kursu jest ostatnią w starej cenie.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • bogaty pakiet materiałów dydaktycznych,
 • zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze,
 • materiały piśmiennicze,
 • bufet kawowy.

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

 

Formalności
Dokumenty, które należy przedstawić (do wglądu), aby rozpocząć szkolenie:

 • potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 • prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

 

Wzniesienie PORD Chojnice Kia Rio na płycie poślizgowej

 


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.