Kandydaci na egzaminatorów

58 300 15 45 lub 514 059 513

DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
 • karta zgłoszeniowa (do pobrania) – kartę prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl

Dokumenty, które należy przedstawić (do wglądu) aby rozpocząć szkolenie:

 1. potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 2. prawo jazdy,
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 5. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

CZAS TRWANIA KURSU

około 3 miesiące

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
(z wyjątkiem przypadających świąt)

KOSZT KURSU

4 100 zł na kat. B
(możliwość płatności w dwóch ratach)

PLANOWANY TERMIN KURSU

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów:

zbieramy zgłoszenia

Do pobrania:

Informacja: 58 300 15 45, 300 15 35 lub 514 059 513

PROGRAM KURSU

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 154, praktycznych: 15 oraz dodatkowo:

 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego
 • 10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
20 godzin
20 godzin
20 godzin


Przepisy ruchu drogowego 30 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 godziny
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 10 godzin – pokaz przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, symulacja egzaminu teoretycznego oraz praktycznego

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego

20-krotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego

10-krotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Technika i taktyka jazdy w ODTJ 2 godziny 5 godzin

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206)
 • Art. 58 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 1268 z 2020 r. z późn. zm.)

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie minimum 50% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.