Doradca ADR

DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR (DGSA – DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH)

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 45, 514 059 513
Dział Szkoleń

 WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. ukończone 21 lat
  2. wykształcenie wyższe
  3. niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu (oświadczenie)

 CZAS TRWANIA KURSU

44 godziny, w tym:
– część ogólna: 24 godziny
– część specjalistyczna w zakresie przewozu drogowego: 16 godzin
– konsultacje: 4 godziny

+ dodatkowe konsultacje przed egzaminem

 KOSZT KURSU

1500 zł
W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne (umowa ADR 2017-2019 o wartości ponad 250 zł, notatnik, katalog pytań) oraz kawa i herbata.

 PLANOWANE TERMINY KURSÓW

8-17.02.2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

08.02.2019 od godz. 14:00

09.02.2019 od godz. 9:00

10.02.2019 od godz. 9:00

15.02.2019 od godz. 14:00

16.02.2019 od godz. 9:00

17.02.2019 od godz. 9:00

Zapisy do 6 lutego 2019 r.

do pobrania: Karta zgłoszeniowa
Informacja telefoniczna: Tel. 58 300 15 52, 514 059 513

 DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia (w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania) do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.
Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Świadectwo doradcy upoważnia (zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) do współpracy z firmami transportowymi, w której są przewożone materiały niebezpieczne oraz do prowadzenia szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych lub innych osób w ten przewóz zaangażowanych.

Zapraszamy na kurs dla doradców ADR (DGSA).

Podstawa prawna:
Umowa ADR, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 718)