Regulamin Wi-Fi

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z DARMOWEJ, BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (WiFi)
W POMORSKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) (zwanej dalej Siecią) Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk (dalej PORD) przez klientów (dalej Użytkownik).
2. Sieć działa na terenie:
Jednostka Gdańsk, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk,
Oddział Gdynia, ul. Opata Hackiego 10 A, 81 – 213 Gdynia,
ODTJ Autodrom Pomorze, ul. Żuławska 5, 83 – 032 Pszczółki.
3. Właścicielem i dostawcą Sieci jest PORD, który ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
4. PORD nie będzie pobierał opłat od Użytkownika za korzystanie z Sieci. Dostęp do Sieci jest możliwy przez 30 minut, po którym następuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciągu korzystać z zasobów Sieci Internet konieczne jest ponowne zalogowanie się.
5. PORD nie gwarantuje:
a. Stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów.
b. Ciągłego pokrycia PORD sygnałem radiowym.
c. Nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci.
d. Dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych w sposób nie naruszający prywatność Użytkownika.
6. PORD zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, w sposób nie naruszający prywatność Użytkownika.
7. PORD zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji o naruszeniu postanowień Regulaminu upoważnionym do ścigania tych naruszeń służbom.
8. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
a. Wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem.
b. Nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika.
c. Nie przesyłać, nie udostępniać i ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą.
d. Nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU.
e. Nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci.
f. Nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
9. Zabronione jest:
a. Usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.).
b. Udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych.
c. Korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent’y.
d. Dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń.
e. Uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć Użytkownikom.
f. Wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.
10. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. PORD nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada ona również za działanie pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.
11. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
12. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przez niepowołanym dostępem z zewnątrz, oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall’a.
13. Z Sieci mogą korzystać osoby przebywające na terenie oddziałów PORD.
14. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez PORD, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie PORD.
16. Niezapoznanie się z Regulaminem lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę PORD.