Jazdy próbne na placu PORD

Uprzejmie informujemy, iż Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku umożliwia kandydatom na kierowców odbycie jazd próbnych na placu manewrowym PORD w oddziałach Gdańsk i Gdynia.

Zasady korzystania z placu określa poniższy regulamin.

REGULAMIN WYNAJĘCIA PLACU MANEWROWEGO PORD W GDAŃSKU W CELU

PRZEPROWADZENIA JAZDY PRÓBNEJ.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w Ośrodku, wprowadza dla swoich klientów rodzaj usługi możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 (wszystkie kategorie prawa jazdy) oraz Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10A (tylko kategorie Al,A2,AM,A,B1 B) w dalszej treści Regulaminu zwana również usługą, według niżej określonych zasad:

1. Usługa obejmuje jazdy próbne dla osób, które chcą skorzystać z wynajęcia placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazdy próbnej w obecności instruktora nauki jazdy zwanych w dalszej treści Regulaminu Wynajmującym.

2. Usługa obejmuje 25 –minutową jazdę próbną po placu manewrowym, przy użyciu własnego lub będącego w dyspozycji Wynajmującego pojazdu wyposażonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. z dnia 27.10.2016 r. Dz. U. z 2016 r.,poz. 2022 z późn. zm.)w obecności instruktora nauki jazdy.

3. Jazdy próbne mogą się odbywać wyłącznie w określone przez PORD soboty lub niedziele, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i odbywa się w blokach czasowych co 30 minut.

4. Opłata za usługę wynosi 45,00 zł za 25 minut jazdy próbnej. Wniesiona oplata za usługę może zostać zwrócona w części (wyłącznie w formie przelewu na wskazane konto – w wysokości 50% wniesionej opłaty oraz po odliczeniu kosztów przelewu dokonanego zwrotu części opłaty naliczonych przez bank) jedynie na pisemny wniosek Wynajmującego w razie rezygnacji z jazdy próbnej pod warunkiem pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem jazdy lub przedłożenia zwolnienia lekarskiego obejmujące dzień wyznaczony na jazdę próbną. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. Opłata za usługę nie jest także zwracana, gdy Wynajmujący nie spełni wymagań określonych dla przystąpienia do jazdy próbnej, opisanych w punkcie 10 niniejszego Regulaminu.

5. Zapisy na jazdy próbne są prowadzone według kolejności zgłoszeń przez:

a) Biuro Obsługi Egzaminów PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 -jazdy po placu manewrowym w Gdańsku,

b) Biuro Obsługi Egzaminów PORD w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10A —jazdy po placu manewrowym w Gdyni najpóźniej do godziny 12:00 w piątek poprzedzający sobotę lub niedzielę, na którą wyznaczona ma być jazda próbna.

c) Aplikację internetową dostępną na stronie PORD, www.pord.pl

6. PORD nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w jeździe próbnej innych osób,aniżeli Wynajmujący oraz wskazany instruktor nauki jazdy.

7. Wynajmujący jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego PORD z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników PORD nadzorujących jazdy próbne.

8. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania jazd próbnych po placu manewrowym PORD.

9. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną w PORD jest:

a) w przypadku zapisu w Biurach Obsługi:

1) Dokonanie opłaty na konto nr 39150010251210200275660000 (możliwe jest dokonanie wpłaty w Agencji Bankowej mieszczącej się w PORD) za jazdę próbną i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko, pesel) Wynajmującego;

2) Wskazanie danych instruktora (imię i nazwisko, numer ewidencyjny instruktora), który będzie uczestniczył. w jeździe próbnej;

3) Wskazanie nr rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do jazdy próbnej,

4) Przedłożenie zaświadczenia z ośrodka szkolenia kierowców lub od instruktora. nauki jazdy o zagwarantowaniu obecności instruktora nauki jazdy w czasie wykonywania jazdy próbnej na placu manewrowym PORD

b) w przypadku zapisu on–line:

1) wybranie usługi zgodnie z lokalizacją,

2) wybranie terminu usługi (data i godzina wg dostępności w aplikacji),

3) wskazanie danych Wynajmującego,

4) wskazanie danych instruktora nauki jazdy,

5) wskazanie nr rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do jazdy próbnej,

6) wskazanie danych kontaktowych w celu otrzymywania powiadomień,

7) zaakceptowanie regulaminów i polityki prywatności,

8) dokonanie płatności on – line,

9) przesłanie po dokonaniu rezerwacji terminu, na adres jazdyprobnegd@pord.pl (usługa w Gdańsku), jazdyprobnegy@pord.pl (usługa w Gdyni), zaświadczenia z ośrodka szkolenia kierowców lub od instruktora nauki jazdy o zagwarantowaniu obecności instruktora nauki jazdy w czasie wykonywania jazdy próbnej na placu manewrowym PORD.

10. Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest:

a) wyznaczenie terminu jazdy próbnej;

b) Obecność uprawnionego instruktora w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej, zgodnie ze zgłoszeniem,

c) Okazanie przez:

− Wynajmującego potwierdzenia dokonanej rezerwacji terminu usługi wydanego przez Biuro Obsługi lub wydrukowanego/skanowanego z aplikacji on -line.

− Instruktora nauki jazdy –legitymacji instruktora,

d) Podanie numeru rejestracyjnego pojazdu podstawionego do jazdy próbnej;

e) Podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Wynajmującego pojazdu do jazdy próbnej na 10 minut przed wyznaczoną godziną i terminem jazdy próbnej;

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.