Jazdy próbne na placu PORD

Uprzejmie informujemy, iż Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku umożliwia kandydatom na kierowców odbycie jazd próbnych na placu manewrowym PORD w oddziałach Gdańsk i Gdynia.

Zasady korzystania z placu określa poniższy regulamin.

 

REGULAMIN
wynajęcia placu manewrowego PORD w Gdańsku w celu przeprowadzenia jazdy próbnej

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w Ośrodku, wprowadza dla swoich klientów (Wynajmujących) nowy rodzaj usługi – możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 (wszystkie kategorie prawa jazdy) oraz w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10A (tylko kategorie A1,A2,AM,A,B1,B) w dalszej treści Regulaminu zwana również usługą, według niżej określonych zasad:

 • Usługa obejmuje 25 – minutową jazdę próbną po placu manewrowym, przy użyciu własnego lub będącego w dyspozycji Wynajmującego pojazdu wyposażonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2002 r., nr 32, poz. 262, z późn. zm.), w obecności instruktora nauki jazdy.
 • Usługa obejmuje jazdy próbne dla osób opisanych w punkcie 9 c) poniżej, zwanych w dalszej treści Regulaminu Wynajmującym.
 • Jazdy próbne mogą się odbywać wyłącznie w określone przez PORD soboty lub niedziele, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i jest wyznaczany w blokach czasowych co 30 minut.
 • Opłata za usługę wynosi 40 zł za 25 minut jazdy próbnej. Wniesiona opłata za usługę może zostać zwrócona w części (wyłącznie w formie przelewu na wskazane konto – w wysokości 50% wniesionej opłaty oraz po odliczeniu kosztów przelewu dokonanego zwrotu części opłaty naliczonych przez bank) jedynie na pisemny wniosek Wynajmującego w razie rezygnacji z jazdy próbnej pod warunkiem pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem jazdy lub przedłożenia zwolnienia lekarskiego obejmujące dzień wyznaczony na jazdę próbną. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. Opłata za usługę nie jest także zwracana, gdy Wynajmujący nie spełni wymagań określonych dla przystąpienia do jazdy próbnej, t.j. w punkcie 1 i 6 niniejszego Regulaminu.
 • Zapisy na jazdy próbne są prowadzone według kolejności zgłoszeń przez: a. Biuro Obsługi Egzaminów PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 – jazdy po placu manewrowym w Gdańsku b. Biuro Obsługi Egzaminów PORD w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10A – jazdy po placu manewrowym w Gdyni najpóźniej do godziny 12:00 w piątek poprzedzający sobotę lub niedzielę, na którą wyznaczona ma być jazda próbna.
 • PORD nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w jeździe próbnej innych osób, aniżeli Wynajmujący oraz wskazany instruktor nauki jazdy.
 • Wynajmujący jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego PORD z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników PORD nadzorujących jazdy próbne.
 • Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania jazd próbnych po placu manewrowym PORD.
 • Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną w PORD jest:
 • Dokonanie opłaty na konto nr 39150010251210200275660000 (możliwe jest dokonanie wpłaty w Agencji Bankowej mieszczącej się w PORD) za jazdę próbną i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel) Wynajmującego;
 • Wskazanie danych instruktora, który będzie uczestniczył w jeździe próbnej;
 • Przedłożenie zaświadczenia z ośrodka szkolenia kierowców lub od instruktora nauki jazdy o zagwarantowaniu obecności instruktora nauki jazdy w czasie wykonywania jazdy próbnej na placu manewrowym PORD;
 • Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest:
 • Wyznaczenie terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Egzaminów PORD;
 • Obecność uprawnionego instruktora prawa jazdy w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej, zgodnie ze zgłoszeniem w Biurze Obsługi Egzaminów;
 • Okazanie dokumentu tożsamości przez Wynajmującego (dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu) oraz legitymacji instruktora przez instruktora nauki jazdy;
 • Podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Wynajmującego pojazdu do jazdy próbnej na 10 minut przed wyznaczoną godziną i terminem jazdy próbnej;
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2017 r.